பாருங்கள்

கேளுங்கள்

Powered by eSnips.com

Saturday, 11 November 2006

மனிதனின் நம்பிக்கைமேலே உள்ள படத்தை கொஞ்ச நேரம் பாருங்கள்
கீழே உள்ள வரிகளை கொஞ்சம் வாசியுங்கள்
பின்-
கீழே உள்ள பாடலை கேளுங்கள்

எனக்கு நம்பிக் கை இருக்கிறது-எனது
இந்த இடு கை
உங்களை(உங்களுக்கு) நம்பிக் கை கொடுக்கும்
எனக்கு.଻(எனக்கும்)

உழைக்கும் கைகள் எங்கே?
உண்மை இறைவன் அங்கே?
அணைக்கும் கைகள்
யாரிடமோ ஆண்டவன்
இருப்பது அவரிடமே!

கொடுத்தால் உண்டாவது தர்மம்
எடுத்தால் உண்டாவது பாபம்
மனத்தாலும் இன்னொருவரின் பொருளை
நினைத்தாலும் உன் நிம்மதி மறையும்powered by ODEO
Flickr.com வழியாக கைகள்
கொடுத்த camera கண்களான
FLICKR.WHIKR
YILUD
AQVNONO
IRINA LOANA
நன்றிகள்!!!

No comments: